Fiscale begrippen

Abc van de boekhouder

Hier vindt u een overzicht van enkele fiscale begrippen die voor een ondernemer belangrijk zijn.

Aanwerving personeel

Bij het in dienst nemen van personeel moeten een aantal belangrijke formaliteiten en regels gevolgd worden.

 1. Registratie als werkgever: Wanneer je voor de eerste keer een werknemer aanwerft moet je je registreren bij de RSZ. Je krijgt dan ook een RSZ-nummer
 2. Dimona: Dit staat voor Déclaration Immédiate / Onmiddellijke Aangifte en is de elektronische inschrijving van je werknemer. Ook als een werknemer uit dienst gaat, moet je een Dimona Out doen.
 3. Er moet een arbeidsongevallenverzekering afgesloten worden vóór de eerste werknemer in dienst komt.
 4. Er moet een arbeidsovereenkomst afgesloten worden ten laatste op de dag dat de werknemer in dienst komt. Opgelet! Het is niet meer mogelijk om een proefperiode in het contract op te nemen. Uitgezonderd bij studentenarbeid, leerovereenkomsten en uitzendarbeid.
 5. Elke onderneming die personeel tewerkstelt moet een arbeidsreglement opstellen.
 6. Als werkgever dien je je ook aan te sluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming.

Buitenlandse ondernemingen die in België personeel tewerkstellen, maar die hier geen vaste inrichting hebben, moeten in België een mandataris aanstellen. Deze mandataris zal als postbus fungeren voor de RSZ en de fiscus en zal ook de sociale documenten bewaren.

Een werknemer kan voltijds of deeltijds in dienst genomen worden. Een deeltijdse werknemer moet per week minstens 1/3 van een voltijds uurrooster werken.

Opgelet! De werknemer moet minstens 3u per werkperiode aaneengesloten werken.

Op de 1/3-regel zijn er enkele uitzonderingen, met name:

 • Werknemers die met een vast uurrooster minstens 4u aaneengesloten per dag werken;
 • Werknemers die instaan voor de schoonmaak van de werkplaats van de werkgever;
 • Een aantal paritaire comités die afwijken van de algemene regel ( bv. Horeca ).

Naast het brutoloon, zijn er nog een aantal andere elementen die de totale loonkost bepalen, met name :

 • arbeidsongevallenverzekering;
 • externe medische dienst voor preventie en bescherming;
 • administratiekosten sociaal secretariaat;
 • bijkomende, niet verplichte, loonvoordelen (bv. maaltijdcheques, groepsverzekering, …);
 • werkgeversbijdrage RSZ.

Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie en kunnen dus moeilijk geschat worden.

Er bestaan een aantal tewerkstellingssubsidies om de loonkost voor de werkgever te verlagen, met name :

 • doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen (eerste, tweede tem 6e werknemer);
 • structurele lastenverlaging om de patronale loonkosten terug te brengen tot het gemiddelde van onze buurlanden;
 • Vlaamse steunmaatregelen.

Wanneer een werknemer door ziekte niet kan werken, blijft zijn recht op loon onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde periode gewaarborgd. De regeling is verschillend naargelang het statuut, maar heeft zowel voor arbeiders als bedienden hetzelfde doel, met name het netto inkomen van de werknemer garanderen gedurende een periode van 30 kalenderdagen.

Bij een arbeidsongeval, moet hiervan onmiddellijk melding gemaakt worden aan de verzekering. De verzekering betaalt zowel de medische kosten, maar ook het loon in geval van arbeidsongeschiktheid door dit ongeval.

Elke werknemer heeft recht op vakantiedagen op basis van zijn prestaties in het vorige kalenderjaar. Een voltijdse werknemer, die het vorige jaar volledig heeft gewerkt, heeft recht op 20 vakantiedagen. Deze dagen worden betaald. Bij een bediende wordt het vakantiegeld betaald door de werkgever in de maand dat de werknemer zijn hoofdvakantie neemt. Een arbeider krijgt éénmaal per jaar het vakantiegeld uitbetaald via de vakantiekas.

Door de feestdagenregeling mogen werknemers niet werken tijdens de 10 wettelijke feestdagen.

Deze feestdagen zijn de volgende :

 • 1 januari, Nieuwjaar;
 • Paasmaandag;
 • 1 mei, Feest van de arbeid;
 • Hemelvaartsdag;
 • Pinkstermaandag;
 • 21 juli, Nationale feestdag;
 • 15 augustus, Tenhemelopneming;
 • 1 november, Allerheiligen;
 • 11 november, Wapenstilstand;
 • 25 december, Kerstmis.

Tenslotte kan aan elke arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer op elk ogenblik door elke partij een einde gesteld worden, en dit om verschillende redenen : in onderling akkoord, opzeg door werkgever met opzegperiode, opzeg door werkgever met betaling van een opzeggingsvergoeding of opzeg door werkgever om dringende reden. Ook de werknemer kan de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om paginabezoeken te analyseren. Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van cookies.

» Privacy Policy

» Cookie Policy

X SLUIT MELDING