top of page
  • Lambregts & Robben

Belastingkrediet voor de evenementensector

Een wet van 14 februari 2022 bevatte enkele maatregelen om ondernemingen uit de evenementensector, die het zwaar te verduren kregen tijdens de coronapandemie, een duwtje in de rug te geven. Eén van die maatregelen is het ‘belastingkrediet voor niet-recupereerbare uitgaven voor evenementen’. In juni verscheen het koninklijk besluit met de na te leven formaliteiten.

Belastingkrediet

De regering besloot begin 2022 om een belastingkrediet toe te kennen aan vennootschappen die uitgaven deden voor evenementen die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2021 tot 28 januari 2022, maar die uiteindelijk niet plaatsvonden omwille van de coronamaatregelen. Die uitgaven hadden uw onderneming in principe meer omzet moeten opleveren, meer inkomsten. Maar omdat u het evenement heeft moeten cancellen, zijn er geen inkomsten en zijn de uitgaven niet recupeerbaar. Immers, onder normale omstandigheden moet een belastingplichtige vennootschap bij onvoldoende winst de beroepsmatige uitgaven overdragen naar een volgend belastbaar tijdperk. Uiteindelijk zijn de uitgaven dan in een later jaar wel aftrekbaar van de inkomsten, maar de vennootschap heeft die centjes nu nodig.

De wet biedt de vennootschappen nu de mogelijkheid om voor een belastingkrediet te opteren. Dat belastingkrediet vervangt de latere aftrek van de uitgaven. Fiscaal-technisch gezien moet je dus een belastingkrediet aangeven in de aangifte en de uitgave waarop je het belastingkrediet toepast moet bij de verworpen uitgaven opgenomen worden.

Periode

Zoals hiervoor al werd aangehaald moet de uitgave betrekking hebben op evenementen die ingepland stonden in de periode van 1 oktober 2021 tot 28 januari 2022. Het belastingkrediet geldt voor alle uitgaven die gedaan werden vanaf 1 januari 2021.

Uiteraard kan u geen belastingkrediet krijgen voor de uitgaven die gedaan werden buiten het belastbaar tijdperk. Met andere woorden, als uw boekhouding afsluit op 31 december 2021, kan u de uitgaven die vanaf 1 januari 2022 gedaan werden niet aangeven in uw aangifte over 2022. Voor die uitgaven kan u pas in de aangifte over 2022 een belastingkrediet vragen.

Voor wie? Voor wat?

Wie komt er in aanmerking voor de maatregel? Dat zijn enkel vennootschappen die zich bezig houden met de organisatie van evenementen. De maatregel geldt dus alleen voor de vennootschappen, niet voor zelfstandigen.

De evenementen moeten bovendien een commercieel oogmerk hebben. Maar wát het evenement precies inhield, is minder belangrijk: een theatervoorstelling, sportactiviteit, kerstmarkt,... Het eigen personeelsfeest wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

Ook bepaalde vennootschappen zijn uitgesloten. De belangrijkste uitsluiting betreft de vennootschappen die vóór de toepassing van het belastingkrediet een positief belastbaar resultaat hebben. Een andere uitsluiting heeft te maken met de Europese norm inzake toegelaten staatssteun. Er moet gekeken worden of die norm door het belastingkrediet niet overschreden wordt.

Berekening

Het belastingkrediet bedraagt 25% van de uitgaven voor het evenement.

Om het belastingkrediet te kunnen genieten, moet de uitgave ‘principieel aftrekbaar’ zijn. Met andere woorden, de uitgave is bedoeld om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden.

Uitgaven die slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn, zoals relatiegeschenken – die maar voor 50% aftrekbaar zijn – komen ook maar in dezelfde mate in aanmerking voor het belastingkrediet.

De uitgave moet rechtstreeks verband houden met het geplande evenement.

De wet schrijft ook voor dat de uitgave niet recupereerbaar mag zijn. Dit houdt in dat er geen inkomsten mogen staan tegenover de uitgave, maar in de praktijk volstaat het dat het evenement werd afgelast.

Opgelet! De belastingplichtige mag ook geen regionale of lokale steunpremies genoten hebben voor het evenement.

Ten slotte moet er ook sprake zijn van een afgelasting van het evenement. Een uitstel is niet voldoende.

Formele verplichtingen

Het belastingkrediet wordt aangevraagd via de aangifte in de vennootschapsbelasting. De wet voorzag al dat de aanvraag gepaard moest gaan met een verklaring. In het recente KB wordt toegelicht wat er in die verklaring moet staan. Dat is:

• de lijst van de evenementen waarvoor het belastingkrediet wordt gevraagd;

• een toelichting bij de de aard en het bedrag van de uitgaven waarvoor het belastingkrediet wordt gevraagd (per evenement); en

• de berekening van het voordeel dat voortkomt uit het belastingkrediet (om te kunnen beoordelen of de Europese grens voor toegelaten staatssteun niet wordt overschreden).

Aan u de keuze

Het belastingkrediet is optioneel. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan u het vragen, maar we zien niet meteen een reden waarom u niet zou vragen waarop u recht heeft.

Comentarios


bottom of page